Πρόσφατα Νέα
Tuesday, 02 April 2024 10:11

Αειφορία – ESG, SFDR

Rate this item
(0 votes)
  1. Σχετική Πληροφόρηση

Οι Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και οι σχετικοί με τη Διακυβέρνηση παράγοντες, γνωστοί και ως ESG factors  – Environmental, Social, Governance, ενσωματώνονται με ταχύτατο ρυθμό στο θεσμικό πλαίσιο των κεφαλαιαγορών. Tα σημαντικά και επίκαιρα θέματα της Αειφόρου ή Βιώσιμης Χρηματοοικονομικής (Sustainable Finance) περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες ενεργειών στο σύνολο της οικονομίας αλλά και στον χρηματοοικονομικό  τομέα ειδικότερα.  Οι θεσμικές αυτές εξελίξεις αποσκοπούν στην προσαρμογή και εγρήγορση όλων των συμμετεχόντων  α) στο ζήτημα των  κινδύνων που ενέχει η κλιματική  αλλαγή και οι υπόλοιπες παράμετροι αειφορίας και β) στις ενέργειες που κατ’ ελάχιστον απαιτούνται ώστε να λαμβάνονται αποτελεσματικά υπόψη τα θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας από τους φορείς της κεφαλαιαγοράς αλλά και κατά τη  διαδικασία λήψης επενδυτικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

  1. Δημοσίευση Πληροφοριών

Στο παρόν δημοσιεύονται οι πληροφορίες,  που ορίζονται από τον Κανονισμό Ε.Ε 2019/2018 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών  (SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation)  , σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει η Εταιρεία μας  «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ για την συμμόρφωση της με τον ανωτέρω κανονισμό.

 

Κάντε κλικ και κατεβάστε την ΕΑ Γνωστοποίηση αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παρακάτω

Read 302 times Last modified on Thursday, 04 April 2024 00:24