Πρόσφατα Νέα
Tuesday, 18 June 2013 09:14

Warrants Featured

Rate this item
(1 Vote)

Γνωστοποίηση για τις συναλλαγές

επί των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants)

Αγαπητοί Πελάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 07/06/2013 Α.Π 2240 επιστολή της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών

(warrants), τους οποίους έχει εκδώσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(ΤΧΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της ΠΥΣ 38/2012 σε συνδυασμό με 

τον ν. 3864/2010 εμπίπτουν στην έννοια των κινητών αξιών της υποπερίπτωσης γ’, 

περίπτωση 13, άρθρο 2 του ν. 3606/2007 και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται ως 

σύνθετα (πολύπλοκα) χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 15 της απόφασης ΕΚ1/452/01.11.2007.

Επισημαίνεται ότι, λόγω της φύσης του υπό εξέταση χρηματοπιστωτικού μέσου 

(πολύπλοκο χρηματοπιστωτικό μέσο), σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αγοράς ή 

πώλησης του προϊόντος στη δευτερογενή αγορά απαιτείται ο έλεγχος 

συμβατότητας του ιδιώτη πελάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 6 

του ν. 3606/2007.

Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι η προστασία εκείνων που δεν κατανοούν ή δεν 

έχουν επίγνωση των συνεπειών και του βαθμού κινδύνου μιας συναλλαγής, ειδικά 

μάλιστα στην περίπτωση που τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι «σύνθετα» ή στην 

περίπτωση που η συναλλαγή δε διενεργήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας των 

επενδυτών.

Ως μέρος του ελέγχου Συμβατότητας, ο επενδυτής μπορεί να ερωτηθεί για τις 

γνώσεις και την εμπειρία του σε επενδύσεις.

  •  Εάν η εταιρία κρίνει ότι ο επενδυτής διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και 

πείρα για να κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχει μια συναλλαγή, τότε 

μπορεί να προχωρήσει στη συναλλαγή αυτή.

  •  Εάν η εταιρία κρίνει είτε ότι ο επενδυτής διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις 

και πείρα ή ότι δεν έχει την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να μπορέσει να 

διαμορφώσει άποψη, τότε θα τον προειδοποιήσει είτε ότι εκτιμά πως η 

επικείμενη συναλλαγή δεν είναι κατάλληλη γι’ αυτόν ή πως η πληροφόρησή 

της δεν είναι επαρκής για να αποφανθεί περί της συμβατότητας. Σε 

περίπτωση που ο επενδυτής επιμείνει να διενεργήσει τη συναλλαγή, τότε 

αποδέχεται και τον κίνδυνο απ’ αυτήν.

Παρακαλούμε επικοινωνείστε με την Εταιρεία μας προκειμένου να λάβετε 

ενημέρωση για την διαδικασία έλεγχου συμβατότητας.

Read 17863 times Last modified on Wednesday, 25 June 2014 09:14