Πρόσφατα Νέα

X-NET PLATFORM
Last Updated on Μαϊ 16 2014

X-NET PLATFORM

Επενδύστε σήμερα στα Ξένα Χρηματιστήρια με την ασφάλεια και αξιοπιστία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου (Ομιλος ΕΧΑΕ). Ακολουθώντας τις...
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Last Updated on Μαϊ 12 2013

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κύριος στόχος της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ είναι η παροχή σύγχρονων εξατομικευμένων υπηρεσιών που ικανοποιούν...
X-NET
Last Updated on Μαϊ 12 2013

X-NET

Επενδύστε σήμερα στα Ξένα Χρηματιστήρια με την ασφάλεια και αξιοπιστία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου (Ομιλος ΕΧΑΕ). Ακολουθώντας τις...
FOREIGN MARKET
Last Updated on Μαϊ 12 2013

FOREIGN MARKET

We offer to our selective clients state of the art trading platforms to execute either directly or via phone all transactions needed. For our Greek clients we offer global transactions through a local phone number. For our international clients we...
FOREX
Last Updated on Μαϊ 12 2013

FOREX

  Η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες της λύσεις που αφορούν πράξεις στο συνάλλαγμα για κεφαλαιακό κέρδος ή αντιστάθμιση κινδύνου.
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

Products (13)

Κυριακή, Μαϊ 12 2013

Κύριος στόχος της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ είναι η παροχή σύγχρονων εξατομικευμένων υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη. Με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, έμπειρο και πιστοποιημένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσωπικό είμαστε σε συνεχή προσωπική επαφή με τους πελάτες παρακολουθώντας τις χρηματιστηριακές εξελίξεις.  

Η  ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ  Α.Ε.Π.Ε.Υ   είναι ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα , κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 του νόμου 4514/2018, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/48/18.07.1990 άδεια λειτουργίας που της χορηγήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 4/229/09.11.2001, 11/478/10.07.2008, 6/624/28.08.02012, 6/689/18.07.2014, 5/707/04.03.2015 αποφάσεις του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ισχύει), είναι μέλος της Αγοράς Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχει επίσης τις ιδιότητες του Χειριστή στο Σύστημα ‘Αϋλων τίτλων και του Εκκαθαριστικού Μέλους της ΕΤΕΚ ως προς την εκκαθάριση των συναλλαγών της,   παρέχει στους πελάτες της, τις ακόλουθες επενδυτικές υπηρεσίες: 

Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες σε Χρηματοπιστωτικά μέσα του Ν.3606/2007)

 1. Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών.

 2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών.

 3. Διαχείριση Χαρτοφυλακιών.

 4. Παροχή επενδυτικών συμβουλών.

 5. Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες σε Χρηματοπιστωτικά μέσα του Ν.4514/2018)

 1. Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.

 2. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

 3. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με την διάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

 4. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

 5. Ερευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

 6. Παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή.

 

Κύριοι στόχοι της διοίκησης της εταιρείας αποτελούν η διεύρυνση των συναλλαγών με πράξεις σε Διεθνή Χρηματοπιστωτικά μέσα όπως μετοχές, ομόλογα , εμπορεύματα, συνάλλαγμα, carbon credits - green certificates, και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Επίσης πρωταρχικός στόχος μας είναι η συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα διεθνούς κύρους, ώστε η εταιρεία μας να είναι από τις πρώτες ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό.

 

Παραμένοντας πιστοί στην αρχή της ολοκληρωμένης και κάθετης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων μέσα από σύγχρονες τεχνολογικά ηλεκτρονικές εφαρμογές (ztrade) η Εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις συναλλαγές επί μετοχών (ΧΑ) (λογαριασμοί 3day – margin)παραγώγων προϊόντων (ΧΠΑ) και ομολόγων (εταιρικά, κρατικά σε όλα τα νομίσματα). Με την πρόσβασή σας στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.hellenicamerican.gr θα έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε αναλυτικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας , να λαμβάνετε γνώση αναλύσεων για την πορεία της αγοράς και να διαβιβάζετε τις εντολές σας επί χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει ήδη συνεργασία με αξιόπιστους τραπεζικούς ομίλους παγκοσμίως, για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και για υπηρεσίες private banking – θεματοφυλακής. Επίσης διαθέτουμε υπηρεσίες όπως:  α) XNET συναλλαγές σε όλες τις αγορές με την αξιοπιστία και ασφάλεια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, β) αγοράς συναλλάγματος, γ) διαχείρισης χαρτοφυλακίου – συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με διεθνούς κύρους οίκους, δ) άμεση πρόσβαση και θεματοφυλακή όλων των διαπραγματεύσιμων προϊόντων στην Ελλάδα και διεθνώς.

 

Κυριακή, Μαϊ 12 2013

FOREX

Κατηγορία Products

 

Η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες της λύσεις που αφορούν πράξεις στο συνάλλαγμα για κεφαλαιακό κέρδος ή αντιστάθμιση κινδύνου.

Κυριακή, Μαϊ 12 2013

ASSET MANAGEMENT

Κατηγορία Products

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ASSET MANAGEMENT)

 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται το Χαρτοφυλάκιο του Πελάτη κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ελεύθερη κρίση της, επιδεικνύοντας κάθε δυνατή επιμέλεια και επαγγελματική ευσυνειδησία για την επιδίωξη της επωφελέστερης για τον Πελάτη τοποθέτησης των χρηματοπιστωτικών μέσων που συγκροτούν το Χαρτοφυλάκιο και τηρώντας τους όρους και κανόνες που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ο σκοπός της Διαχείρισης του Χαρτοφυλακίου είναι:

 • Απόδοση σημαντικά υψηλότερη του αναλαμβανόμενου ρίσκου

 • Προσαρμογή στις απαιτήσεις του πελάτη

 • Επαρκής διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου

 • Απόδοση ανεξάρτητα την πορεία της αγοράς

 • Χρήση εξελιγμένων τεχνικών για μεγιστοποίηση της απόδοσης και ελαχιστοποίησης του ρίσκου

 

Ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ και τους επενδυτικούς στόχους του Πελάτη μας προσαρμόζεται η διαχείριση και κατανομή του Χαρτοφυλακίου (επιλέγοντας ανάμεσα σε έξι μοντέλα διαχείρισης χαρτοφυλακίου ) με στόχο πάντα τη μεγιστοποίηση της απόδοσης με το χαμηλότερο ρίσκο.

Τα έξι μοντέλα που προτείνουμε για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου είναι τα εξής:

 

 • Absolute return

 • Long Market

 • Neutral

 • Extra Low Risk

 • Bonds Portfolio

 • High Risk Trading
Κυριακή, Μαϊ 12 2013

BOND DESK

Κατηγορία Products

 

H Ελληνοαμερικανική Χρηματιστηριακή, μέσω του desk ομολόγων της, παρέχει την πρόσβαση σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, σε ένα ευρύ φάσμα ομολογιακών τίτλων- κρατικών και εταιρικών, όλων των νομισμάτων.

 

Το τμήμα διαπραγμάτευσης ομολόγων καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας corporate and governmental bonds καθώς και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, η Εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αναγνωρισμένων και παγκοσμίου φήμης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

Κυριακή, Μαϊ 12 2013

Z-TRADE

Κατηγορία Products

Η εφαρμογή ZTrade είναι μια πλήρης πλατφόρμα που καλύπτει όλες τις ανάγκες

των πελατών της Ελληνοαμερικάνικης Χρηματιστηριακής. Αποτελεί ένα πλήρες

και ταχύτατο εργαλείο για την παρακολούθηση της συνεδρίασης όσο και για την

διεκπεραίωση των εντολών.

 

Μερικές από της δυνατότητες που καλύπτει η εφαρμογή:

 

• Εκτέλεση εντολών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ( Μετοχές και Παράγωγα

Προϊόντα), καθώς και real-time αποτίμηση χαρτοφυλακίων.

• Εκτέλεση εντολών στα Ξένα Χρηματιστήρια μέσω του Χρηματιστηρίου

Αθηνών (Υπηρεσία ΧΝΕΤ).

• Παρακολούθηση των αγορών σε πραγματικό χρόνο (κλάδοι - κερδισμένες,

χαμένες, εμπορεύσιμες - κατηγορίες εταιριών).

• Τεχνική Ανάλυση (ιστορικές τιμές - συγκριτική παρουσίαση με δείκτες

και άλλες μετοχές - High-Low - Μερίσματα - Splits- Κινητοί μέσοι 5, 15,

30,60,90,200 ημερών πλήρως παραμετροποιήσημοι - Bollinger-MACD, Price

Oscillator, Μomentum, Θετικός, Αρνητικός όγκος, RSI κλπ.).

• Θεμελιώδη Ανάλυση (συγκριτικά στοιχεία πωλήσεων, κερδών, αξιών, p/e,

μέσοι όροι κλάδων, στοιχεία ισολογισμών, λογιστικές καταστάσεις τριμήνων,

αριθμοδείκτες).

• Ανασκόπηση (εβδομαδιαία - μηνιαία- 3μηνιαία - 6μηνιαία - 52εβδομάδων -

από αρχής έτους με κερδισμένους - χαμένους για κάθε περίοδο) με βάση την

τελευταία συνεδρίαση.

• Ειδοποιήσεις με βάση την τιμή ή και την μεταβολή ή και τον όγκο ενός

συμβόλου.

• Έρευνα των μετοχών σε σχέση της τιμής με τα θεμελιώδη μεγέθη και σε

σχέση με τις ακρότατες τιμές της.

• Υποστήριξη εκτύπωσης για χαρτοφυλάκια, αγορές και αναλύσεις.

 

Όλοι οι μέτοχοι άνω του 5% με τις ιστορικές μεταβολές των ποσοστών τους.

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε και υποστηρίζεται από την εταιρεία MetricTrade

ΕΠΕ, η οποία παρέχει λύσεις για την online εκτέλεση εντολών επί μετοχών και

παραγώγων από το 2002. Στο τομέα αυτό χάρις των μοναδικών χαρακτηριστικών των

συστημάτων της (ταχύτητα απόκρισης, εντολές διαρκείας, εντολές stop, streamline

εικόνα χαρτοφυλακίων) έχει κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά.

Κυριακή, Μαϊ 12 2013

X-NET

Κατηγορία Products

Επενδύστε σήμερα στα Ξένα Χρηματιστήρια με την ασφάλεια και αξιοπιστία του

Ελληνικού Χρηματιστηρίου (Ομιλος ΕΧΑΕ). Ακολουθώντας τις προκλήσεις που

εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κεφαλαιαγορά, με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για την απλοποίηση των διασυνοριακών συναλλαγών, ο Όμιλος ΕΧΑΕ

σχεδίασε και ανέπτυξε το Δίκτυο ΧNET προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην

ελληνική επενδυτική κοινότητα, τη δυνατότητα απευθείας τοποθέτησης σε αγορές

του εξωτερικού μέσω του εγχώριου χρηματιστηριακού δικτύου.

 

Βασικός στόχος του Δικτύου XNET είναι ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών που

προσφέρουν τα Μέλη ΧΑ στους πελάτες τους, παρέχοντας τους εργαλεία που

επιτυγχάνουν άμεση πληροφόρηση για ξένες αγορές αλλά και κυρίως τη δυνατότητα

εύκολης και με ανταγωνιστικό κόστος εκτέλεσης και διακανονισμού συναλλαγών.

 

Η εκκαθάριση και διακανονισμός γίνεται μέσω του Συστήματος Αυλων Τίτλων της

ΕΧΑΕ με αντίστοιχο τρόπο όπως και για την Αγορά του ΧΑ. Το αποτέλεσμα της

συναλλαγής απεικονίζεται στην μερίδα και λογαριασμό του επενδυτή στο Σύστημα

Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), το οποίο ως διαφανές και αξιόπιστο σύστημα, παρέχει την

δυνατότητα στον επενδυτή να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τους τίτλους του

και να ενημερώνεται για τις επί αυτών μεταβολές. Επιπλέον στον λογαριασμό του

 

επενδυτή απεικονίζονται και όλα τα αποτελέσματα εταιρικών πράξεων που αφορούν

τους τίτλους αυτούς καθώς εφαρμόζονται από την ΕΧΑΕ αντίστοιχες διαδικασίες

ως προς την ενημέρωση και εκτέλεση των εταιρικών πράξεων (μερίσματα, αυξήσεις

μετοχικού κεφαλαίου κ.λπ.).

 

Συνδεθείτε με την εταιρεία μας και μέσω της υπηρεσίας μας ztrade-xnet διαβιβάστε

άμεσα και με ασφάλεια τις εντολές σας σε μέχρι σήμερα 16 Διεθνή Χρηματιστήρια.

Κυριακή, Μαϊ 12 2013

CUSTODIAN SERVICES

Κατηγορία Products

 

Η εταιρεία μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών θεματοφυλακής με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Η εταιρεία μας παρέχει σε ιδιώτες αλλά και σε θεσμικούς επενδυτές υπηρεσίες φυλάξεως και εκκαθαρίσεως συναλλαγών που αφορούν όλα σχεδόν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Κυριακή, Μαϊ 12 2013

FOREIGN MARKET

Κατηγορία Products

Προσφέρουμε ηλεκτρονική και τηλεφωνική πρόσβαση σε μετοχές, futures,

συνάλλαγμα, ομόλογα , CFD's και αμοιβαία κεφάλαια σε πάνω από 100

χρηματιστήρια 19 χωρών με ένα μόνο λογαριασμό.

 

Η εκτέλεση εντολών με ταχύτητα και αξιοπιστία είναι πολύ εύκολη υπόθεση χάρη

στην πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία της πλατφόρμας συναλλαγών TWS

που προσφέρει P/L, margin requirements, risk management και τεχνική ανάλυση σε

πραγματικό χρόνο.

 

Λόγω της πλήρως αυτοματοποιημένης λειτουργίας έχουμε τη δυνατότητα και

προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές προμήθειες χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των

υπηρεσιών.

 

Όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων

στελεχών που μπορούν να σας βοηθήσουν σημαντικά με τις αξιόπιστες και επίκαιρες

αναλύσεις τους.

 

Οι χρηματικές συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω της Citigroup μειώνοντας

σημαντικά το ρίσκο των συναλλαγών. Επιπλέον, οι θέσεις του πελάτη σε μετοχές

και μετρητά εγγυώνται από το SIPC (το αντίστοιχο συνεγγυητικό των ΗΠΑ) μέχρι

του ποσού των $500,000 (ως $250,000 σε μετρητά). Για επιπλέον ποσά και ως τις

$900,000 υπάρχει επιπλέον εγγύηση με underwriter την Lloyd's of London.

Κυριακή, Μαϊ 12 2013

FOREIGN MARKET

Κατηγορία Products

We offer to our selective clients state of the art trading platforms to execute either directly or via phone all transactions needed. For our Greek clients we offer global transactions through a local phone number. For our international clients we offer superior service at relative low cost.

 

Our professional and certified people from the Greek Authorities are always available to fulfil and answer all possible questions regarding trading in Greece or internationally.  

Πέμπτη, Μαϊ 23 2013

Hellenic American Securities SA offers to its clients tailor made solutions for the purposes of hedging especially to ship-owners (W1 + W5). Another businesses importers and exporters to hedge the forex exposion or to proceed capital gains.