Πρόσφατα Νέα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΟ - Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 11:10

X-NET PLATFORM
Last Updated on Μαϊ 16 2014

X-NET PLATFORM

Επενδύστε σήμερα στα Ξένα Χρηματιστήρια με την ασφάλεια και αξιοπιστία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου (Ομιλος ΕΧΑΕ). Ακολουθώντας τις...
FOREX
Last Updated on Μαϊ 12 2013

FOREX

  Η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες της λύσεις που αφορούν πράξεις στο συνάλλαγμα για κεφαλαιακό κέρδος ή αντιστάθμιση κινδύνου.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Last Updated on Μαϊ 12 2013

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κύριος στόχος της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ είναι η παροχή σύγχρονων εξατομικευμένων υπηρεσιών που ικανοποιούν...
X-NET
Last Updated on Μαϊ 12 2013

X-NET

Επενδύστε σήμερα στα Ξένα Χρηματιστήρια με την ασφάλεια και αξιοπιστία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου (Ομιλος ΕΧΑΕ). Ακολουθώντας τις...
FOREIGN MARKET
Last Updated on Μαϊ 12 2013

FOREIGN MARKET

We offer to our selective clients state of the art trading platforms to execute either directly or via phone all transactions needed. For our Greek clients we offer global transactions through a local phone number. For our international clients we...
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

Super User

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 19:46

Συμπληρωματικοί όροι στη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε ιδιώτη πελάτη για την συμμόρφωση της Ελληνοαμερικανικής Χρηματιστηριακής Α.ΕΠ.Ε.Υ με την M.I.F.I.D II


Γενική τιμολογιακή πολιτική 

 

 

Αρχείo Προσυμβατικής ενημέρωσης 

 

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 10:02

1) Η ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρθ. 16 & 18 απόφ. 2/452/1.11.2007) διαχωρίζει τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της από τα χρηματικά υπόλοιπα της Εταιρείας σε Ευρώ και σε ξένο νόμισμα. Τα πιστωτικά υπόλοιπα διαθεσίμων πελατείας τηρούνται ημερησίως σε ειδικούς λογαριασμούς διαθεσίμων πελατείας στα πιο κάτω τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα.: ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ.

2) Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να λειτουργούν τα απαραίτητα συστήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει το ΤΕΚΕ, όπως το Ηλεκτρονικό Αρχείο Πελατοκεντρικού Συστήματος (ΗΑΠΣ), τα οποία διασφαλίζουν τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των λογαριασμών ανά καταθέτη. Το Ηλεκτρονικό Αρχείο Πελατοκεντρικού Συστήματος (ΗΑΠΣ) διαθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, τους κανόνες και τις διαδικασίες για να δεχθεί την εμπρόθεσμη και ασφαλή υποβολή στοιχείων και πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα σε αυτό με σκοπό την κάλυψη τους από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων.

Προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην ως άνω υποχρέωση και ως εκ τούτου να καταστεί εφικτή η σωστή διαχείριση και παραγωγή των αρχείων ΗΑΠΣ ΙΙ με τις προδιαγραφές που ορίζει το ΤΕΚΕ, σας ενημερώνουμε ότι είναι αναγκαίο η Εταιρεία μας να προσκομίζει στα πιστωτικά ιδρύματα αρχεία με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες (αναλυτικά στοιχεία πελατών, ακριβές πιστωτικό υπόλοιπο ανά δικαιούχο) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρχείου ΗΑΠΣ ΙΙ, προκειμένου στη συνέχεια τα πιστωτικά ιδρύματα να προβαίνουν σε συνένωση των αρχείων ώστε να καθορίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους με πιστότητα και πληρότητα και να διαπιστώσουν το ακριβές υπόλοιπο ανά δικαιούχο, το οποίο τηρείται στην ίδια τράπεζα.

 

3) Η Εταιρεία ενημερώνει τον πελάτη ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4370/2016, από την εγγύηση καλύπτεται ο πραγματικός δικαιούχος του πιστωτικού υπολοίπου, εφόσον το πρόσωπο αυτό ορίζεται ή δύναται να οριστεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία μία κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη. Σε περίπτωση πολλών πραγματικών δικαιούχων, για την εφαρμογή του ορίου του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 4370/2016, ήτοι εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ ως ανώτατο όριο αποζημίωσης για καλυπτόμενες καταθέσεις του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ, λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα με βάση τις νόμιμες ή συμβατικές ρυθμίσεις που διέπουν τη διαχείριση των κατατεθέντων ποσών.

 

4) Η Εταιρία επιμερίζει τα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών σε λογαριασμούς πελατείας σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα pro rata ώστε το πιστωτικό υπόλοιπο του πελάτη, ημερησίως, να κατανέμεται με το ίδιο ποσοστό που αυτό έχει σε σχέση με τα συνολικά πιστωτικά υπόλοιπα πελατείας σε όλους τους λογαριασμούς πελατείας της ΕΠΕΥ (μέθοδος pro rata), γεγονός που σημαίνει ότι είναι αδιάφορο σε ποια τράπεζα καταθέτει τα χρήματά του ο πελάτης.

 

5) Το μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας για το διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων των πελατών από τα περιουσιακά στοιχεία της ιδίας, παρέχει όλη την απαιτούμενη υποστήριξη και πληροφόρηση και έχει προσαρμοστεί πλήρως στις προδιαγραφές που απαιτούνται για την ανάλυση των πιστωτικών υπολοίπων των πελατών και την επαλήθευση τους με τους αντίστοιχους λογαριασμούς πελατείας που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και στις προδιαγραφές που έχουν ανακοινωθεί από το ΤΕΚΕ.

 

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 18:02

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ."

    (Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 11/720/16.07.2015 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)    
    Κατάλογος Πιστοποιημένων Στελεχών    
      Πιστοποιήσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Έτος Πιστοποιήσεις Χρηματιστηρίου Αθηνών Έτος  
  α.α Ονοματεπώνυμο α1 α2 β1 β γ δ Απόκτησης ΠΔΑ ΠΔΠ ΠΕΑ ΠΕΠ Απόκτησης  
  1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ X X X Χ     2007 Χ Χ  Χ   2007, 2010  
  2 ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ               Χ   X   2007, 2010  
  3 ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΕΤΡΟΣ X X X Χ     2009            
  4 ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ X X X Χ     2008 Χ Χ     2007,2008  
  5 ΜΟΥΤΑΦΗ ΣΟΦΙΑ Χ           2007 Χ   X Χ 2007,2010,2006  
  6 ΝΙΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ           2007 Χ       2007  
  7 ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ X X Χ       2006 Χ       2007  
  8 ΝΤΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ X X X X Χ   2007 Χ Χ     2007  
  9 ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ X X X X X Χ 2008 Χ Χ     2007,2008  
  10 ΡΟΔΙΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ                   X Χ 2007,2001  
  11 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ X X X X Χ   2007            
  12 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ X Χ         2013            
                               
                               
    Κατάλογος Πιστοποιημένων Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων    
      Πιστοποιήσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Έτος Πιστοποιήσεις Χρηματιστηρίου Αθηνών Έτος  
  α.α Ονοματεπώνυμο α1 α2 β1 β γ δ Απόκτησης ΠΔΑ ΠΔΠ ΠΕΑ ΠΕΠ Απόκτησης  
  1 ΓΙΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Χ Χ Χ       πριν την 6.7.2006            
  2 ΚΑΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ   2006       Χ 2017  
  3 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΤτΕ) Χ Χ Χ Χ     2012            
  4 ΤΡΥΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤτΕ) Χ Χ Χ Χ     2008            
  5 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ Χ Χ Χ Χ   2006            
  6 ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ Χ Χ       2017            
  7 ΘΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤτΕ) Χ Χ Χ Χ     2007            
  8 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Χ Χ Χ       2009            
  9 Πορφύρης Αχιλλέας         Χ   2006   Χ Χ   2006  
                               
                               
                               
                               
                               
    ΠΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΑΞΙΩΝ                          
    ΠΔΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ                          
    ΠΕΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΞΙΩΝ                          
    ΠΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ                          
                               
                               
Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016 12:49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 21:16

Η Ελληνοαμερικανική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, αναζητά συνεργασία με συνδεδεμένους αντιπροσώπους ή ΑΕΕΔ και  προσφέρει χώρο στα γραφεία της στο κέντρο της Αθήνας. 

Αναζητά αξιόπιστους συνεργάτες με ικανοποιητικά χαρτοφυλάκια. 

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας, και  επικοινωνήστε με τον Κύριο Καλλία Γεώργιο Αντιπρόεδρο.

Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015 08:39

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
(Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω

Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015 08:33

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω

Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015 08:31

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 'ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ  ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 22819/06/B/90/29-Α.Ρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1341401000

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014 11:05

Επενδύστε σήμερα στα Ξένα Χρηματιστήρια με την ασφάλεια και αξιοπιστία του

Ελληνικού Χρηματιστηρίου (Ομιλος ΕΧΑΕ). Ακολουθώντας τις προκλήσεις που

εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κεφαλαιαγορά, με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για την απλοποίηση των διασυνοριακών συναλλαγών, ο Όμιλος ΕΧΑΕ

σχεδίασε και ανέπτυξε το Δίκτυο ΧNET προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην

ελληνική επενδυτική κοινότητα, τη δυνατότητα απευθείας τοποθέτησης σε αγορές

του εξωτερικού μέσω του εγχώριου χρηματιστηριακού δικτύου.

 

Βασικός στόχος του Δικτύου XNET είναι ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών που

προσφέρουν τα Μέλη ΧΑ στους πελάτες τους, παρέχοντας τους εργαλεία που

επιτυγχάνουν άμεση πληροφόρηση για ξένες αγορές αλλά και κυρίως τη δυνατότητα

εύκολης και με ανταγωνιστικό κόστος εκτέλεσης και διακανονισμού συναλλαγών.

 

Η εκκαθάριση και διακανονισμός γίνεται μέσω του Συστήματος Αυλων Τίτλων της

ΕΧΑΕ με αντίστοιχο τρόπο όπως και για την Αγορά του ΧΑ. Το αποτέλεσμα της

συναλλαγής απεικονίζεται στην μερίδα και λογαριασμό του επενδυτή στο Σύστημα

Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), το οποίο ως διαφανές και αξιόπιστο σύστημα, παρέχει την

δυνατότητα στον επενδυτή να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τους τίτλους του

και να ενημερώνεται για τις επί αυτών μεταβολές. Επιπλέον στον λογαριασμό του

 

επενδυτή απεικονίζονται και όλα τα αποτελέσματα εταιρικών πράξεων που αφορούν

τους τίτλους αυτούς καθώς εφαρμόζονται από την ΕΧΑΕ αντίστοιχες διαδικασίες

ως προς την ενημέρωση και εκτέλεση των εταιρικών πράξεων (μερίσματα, αυξήσεις

μετοχικού κεφαλαίου κ.λπ.).

 

Συνδεθείτε με την εταιρεία μας και μέσω της υπηρεσίας μας ztrade-xnet διαβιβάστε

άμεσα και με ασφάλεια τις εντολές σας σε μέχρι σήμερα 16 Διεθνή Χρηματιστήρια.

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013 21:23

 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

*

HELLENIC-AMERICAN

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ   Α.Ε                                                 

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ                                                  

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ                                                 

ΑΜΕΣΟ   ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.                                                

           ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6 ,105 59 ΑΘΗΝΑ .ΤΗΛ 3311100   FAX:3216289              

          A.Φ.M 094288758  Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                 

 

SECURITIES S.A

MEMBER OF THE ATHENS STOCK EXCHANGE             

MEMBER OF THE ATHENS DERIVATIVES EXCHANGE

DIRECT MEMBER OF  THE A.D.E.C.H

6 EVRIPIDOU STR.,105 59 ATHENS GREECE

TEL. (+301) 3311100,FAX (+301) 3216289           

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                 

 

27/8/2013

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΟ


HEL-10

   

ΜΕΤΟΧΗ

ΤΙΜΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ YTD

ΜΠΕΛΑ

8.29

38.86%

ΟΠΑΠ

7.20

33.33%

ΟΤΕ

6.61

29.61%

ΦΡΛΚ

2.41

22.34%

ΜΕΤΚ

10.21

4.29%

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

2.02

1.00%

ΠΛΑΘ

1.19

-4.03%

ΦΡΙΓΟ

4.78

-9.30%

ΜΟΗ

7.22

-13.01%

ΙΝΛΟΤ

1.53

-19.90%

 

 

Σε οριακά επίπεδα κινείται ο ΓΔ με τον προσδιορισμό της κύριας τάσης να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολος βραχυπρόθεσμα. Στις τελευταίες συνεδριάσεις ο ΓΔ κινήθηκε πάνω από τις 900 μονάδες αλλά στη σημερινή συνεδρίαση διασπάστηκε έντονα πτωτικά και επιπλέον πραγματοποίησε και νέο χαμηλό στις 875 μονάδες. Για την ακρίβεια, στη σημερινή συνεδρίαση Ο ΓΔ διέσπασε ταυτόχρονα τον ΚΜΟ-220 και τον ΚΜΟ-60.  Λογικά μετά από αυτό το πολύ ισχυρό σήμα η κύρια τάση έχει μετατραπεί και πάλι σε πτωτική. Ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, θα πρέπει να έχουμε επιβεβαίωση στις επόμενες δυο τρεις συνεδριάσεις.

ΤΑΣΗ

Πτωτική

S1

850

S2

800

R1

890

R2

915

Ο FTSE Mid Cap αντίθετα, δεν κατάφερε ποτέ να διασπάσει την ισχυρή αντίσταση στις 1080 μονάδες  με αποτέλεσμα η κύρια τάση να παραμένει πτωτική. Η αδυναμία του FTSE Mid Cap είναι εμφανής και από τον παρακάτω πίνακα και διαγραμματικά.

ΤΑΣΗ

Πτωτική

S1

950

S2

925

R1

1035

R2

1085

Ισχυρές πιέσεις στο σύνολο της Αγοράς και αυτή την εβδομάδα. O HEL-10 παραμένει ο μόνος θετικός Δείκτης από την αρχή του έτους με απόδοση 8% περίπου.

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΤΙΜΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ YTD

HEL-10

1220.08

8.05%

ΓΔ

881.35

-2.92%

FTSE Large Cap

301.10

-2.77%

FTSE Mid Cap

974.89

-13.97%