Πρόσφατα Νέα

X Net Platform
Last Updated on May 16 2014

X Net Platform

Επενδύστε σήμερα στα Ξένα Χρηματιστήρια με την ασφάλεια και αξιοπιστία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου (Ομιλος ΕΧΑΕ). Ακολουθώντας τις...
Forex
Last Updated on May 12 2013

Forex

HellenicAmerican is currently developing a forex hedging and trading desk targeted to companies who are in need of such services and which the Company is able to provide at very competitive prices.
Foreign Market
Last Updated on May 12 2013

Foreign Market

We offer to our selective clients state of the art trading platforms to execute either directly or via phone all transactions needed. For our Greek clients we offer global transactions through a local phone number. For our international clients we...
X net
Last Updated on May 12 2013

X net

According to European Union’s initiatives to simplify cross-border transactions, HELEX Group designed and developed the XNET Network, offering to the Greek investment community, the ability of trading in foreign markets through the domestic...
Sales & Trading
Last Updated on May 12 2013

Sales & Trading

The Company currently has a portfolio of about 24,000 clients, of which more than 4,000 are active and who trade mainly in Greek stocks and futures. Via recent collaborations with, among others, A.S.E., Interactive Brokers, X-Net and...
HELLENIC-AMERICAN SECURITIES

Super User

Friday, 22 December 2017 19:46

Συμπληρωματικοί όροι στη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε ιδιώτη πελάτη για την συμμόρφωση της Ελληνοαμερικανικής Χρηματιστηριακής Α.ΕΠ.Ε.Υ με την M.I.F.I.D II


Γενική τιμολογιακή πολιτική 

 

 

Αρχείo Προσυμβατικής ενημέρωσης 

 

Thursday, 19 October 2017 10:02

1) Η ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρθ. 16 & 18 απόφ. 2/452/1.11.2007) διαχωρίζει τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της από τα χρηματικά υπόλοιπα της Εταιρείας σε Ευρώ και σε ξένο νόμισμα. Τα πιστωτικά υπόλοιπα διαθεσίμων πελατείας τηρούνται ημερησίως σε ειδικούς λογαριασμούς διαθεσίμων πελατείας στα πιο κάτω τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα.: ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ.

2) Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να λειτουργούν τα απαραίτητα συστήματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει το ΤΕΚΕ, όπως το Ηλεκτρονικό Αρχείο Πελατοκεντρικού Συστήματος (ΗΑΠΣ), τα οποία διασφαλίζουν τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των λογαριασμών ανά καταθέτη. Το Ηλεκτρονικό Αρχείο Πελατοκεντρικού Συστήματος (ΗΑΠΣ) διαθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, τους κανόνες και τις διαδικασίες για να δεχθεί την εμπρόθεσμη και ασφαλή υποβολή στοιχείων και πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα σε αυτό με σκοπό την κάλυψη τους από το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων.

Προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην ως άνω υποχρέωση και ως εκ τούτου να καταστεί εφικτή η σωστή διαχείριση και παραγωγή των αρχείων ΗΑΠΣ ΙΙ με τις προδιαγραφές που ορίζει το ΤΕΚΕ, σας ενημερώνουμε ότι είναι αναγκαίο η Εταιρεία μας να προσκομίζει στα πιστωτικά ιδρύματα αρχεία με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες (αναλυτικά στοιχεία πελατών, ακριβές πιστωτικό υπόλοιπο ανά δικαιούχο) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρχείου ΗΑΠΣ ΙΙ, προκειμένου στη συνέχεια τα πιστωτικά ιδρύματα να προβαίνουν σε συνένωση των αρχείων ώστε να καθορίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους με πιστότητα και πληρότητα και να διαπιστώσουν το ακριβές υπόλοιπο ανά δικαιούχο, το οποίο τηρείται στην ίδια τράπεζα.

 

3) Η Εταιρεία ενημερώνει τον πελάτη ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 4370/2016, από την εγγύηση καλύπτεται ο πραγματικός δικαιούχος του πιστωτικού υπολοίπου, εφόσον το πρόσωπο αυτό ορίζεται ή δύναται να οριστεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία μία κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη. Σε περίπτωση πολλών πραγματικών δικαιούχων, για την εφαρμογή του ορίου του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 4370/2016, ήτοι εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ ως ανώτατο όριο αποζημίωσης για καλυπτόμενες καταθέσεις του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ, λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα με βάση τις νόμιμες ή συμβατικές ρυθμίσεις που διέπουν τη διαχείριση των κατατεθέντων ποσών.

 

4) Η Εταιρία επιμερίζει τα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών σε λογαριασμούς πελατείας σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα pro rata ώστε το πιστωτικό υπόλοιπο του πελάτη, ημερησίως, να κατανέμεται με το ίδιο ποσοστό που αυτό έχει σε σχέση με τα συνολικά πιστωτικά υπόλοιπα πελατείας σε όλους τους λογαριασμούς πελατείας της ΕΠΕΥ (μέθοδος pro rata), γεγονός που σημαίνει ότι είναι αδιάφορο σε ποια τράπεζα καταθέτει τα χρήματά του ο πελάτης.

 

5) Το μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας για το διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων των πελατών από τα περιουσιακά στοιχεία της ιδίας, παρέχει όλη την απαιτούμενη υποστήριξη και πληροφόρηση και έχει προσαρμοστεί πλήρως στις προδιαγραφές που απαιτούνται για την ανάλυση των πιστωτικών υπολοίπων των πελατών και την επαλήθευση τους με τους αντίστοιχους λογαριασμούς πελατείας που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και στις προδιαγραφές που έχουν ανακοινωθεί από το ΤΕΚΕ.

 

Sunday, 27 January 2019 00:00
                 
    ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
            Τελευταία Ενημέρωση Ιαν. 2019    
    (Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 18/809/21.02.2018 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
    Πίνακας Πιστοποιημένων Στελεχών
  α.α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Είδος Πιστοποιητικού Έτος Απόκτησης Έτος Λήξης Φορέας
  1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β 2017 2022 Ε.Κ.
  2 ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β 2017 2022 Ε.Κ.
  3 ΚΑΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Γ 2017 2022 Ε.Κ.
  4 ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β 2017 2022 Ε.Κ.
  5 ΜΟΥΤΑΦΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ1/ΣΤ2 2017 2022 Ε.Κ.
  6 ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β1 2017 2022 Ε.Κ.
  7 ΝΤΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ 2017 2022 Ε.Κ.
  8 ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ 2017 2022 Ε.Κ.
  9 ΡΟΔΙΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤ1/ΣΤ2 2018 2022 Ε.Κ.
  10 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ 2017 2022 Ε.Κ.
                 
                 
    Πίνακας Πιστοποιημένων Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων
  α.α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Είδος Πιστοποιητικού Έτος Απόκτησης Έτος Λήξης Φορέας
  1 ΓΙΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Β1 2017 2022 Ε.Κ.
  2 ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β 2018 2023 ΤτΕ
  3 ΤΡΥΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α1 2018 2023 Ε.Κ.
  4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ 2017 2022 Ε.Κ.
  5 ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α2/Β1 2017 2022 Ε.Κ.
  6 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΟΥΚΑΣ Β1 2017 2022 Ε.Κ.
  7 ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ 2017 2022 Ε.Κ.
  8 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β 2016 2021 ΤτΕ
                 
                 
    Πιστοποιητικά Καταλληλότητας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς            
  Α1: Λήψη, διαβίβαση & εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες.            
  Α2: Λήψη, διαβίβαση & εκτέλεση εντολών σε παράγωγα προϊόντα            
  Β1: Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες.            
  Β: Παροχή επενδυτικών συμβουλών.            
  Γ: Διαχείριση χαρτοφυλακίων.            
  Δ: Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες.            
  Ε: Διάθεση μεριδιών ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.            
  ΣΤ1: Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών.            
  ΣΤ2: Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων.            
                 
Thursday, 10 March 2016 12:49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω

Monday, 28 September 2015 21:16

Η Ελληνοαμερικανική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, αναζητά συνεργασία με συνδεδεμένους αντιπροσώπους ή ΑΕΕΔ και  προσφέρει χώρο στα γραφεία της στο κέντρο της Αθήνας. 

Αναζητά έντιμους κ αξιόπιστους συνεργάτες με ικανοποιητικά χαρτοφυλάκια. 

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας, και  επικοινωνήστε με τον Κύριο Καλλία Γεώργιο Αντιπρόεδρο.

Friday, 06 March 2015 08:39

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
(Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω

Friday, 06 March 2015 08:33

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω

Friday, 06 March 2015 08:31

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 'ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ  ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 22819/06/B/90/29-Α.Ρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1341401000

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω

Friday, 16 May 2014 11:05

Επενδύστε σήμερα στα Ξένα Χρηματιστήρια με την ασφάλεια και αξιοπιστία του

Ελληνικού Χρηματιστηρίου (Ομιλος ΕΧΑΕ). Ακολουθώντας τις προκλήσεις που

εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κεφαλαιαγορά, με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για την απλοποίηση των διασυνοριακών συναλλαγών, ο Όμιλος ΕΧΑΕ

σχεδίασε και ανέπτυξε το Δίκτυο ΧNET προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην

ελληνική επενδυτική κοινότητα, τη δυνατότητα απευθείας τοποθέτησης σε αγορές

του εξωτερικού μέσω του εγχώριου χρηματιστηριακού δικτύου.

 

Βασικός στόχος του Δικτύου XNET είναι ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών που

προσφέρουν τα Μέλη ΧΑ στους πελάτες τους, παρέχοντας τους εργαλεία που

επιτυγχάνουν άμεση πληροφόρηση για ξένες αγορές αλλά και κυρίως τη δυνατότητα

εύκολης και με ανταγωνιστικό κόστος εκτέλεσης και διακανονισμού συναλλαγών.

 

Η εκκαθάριση και διακανονισμός γίνεται μέσω του Συστήματος Αυλων Τίτλων της

ΕΧΑΕ με αντίστοιχο τρόπο όπως και για την Αγορά του ΧΑ. Το αποτέλεσμα της

συναλλαγής απεικονίζεται στην μερίδα και λογαριασμό του επενδυτή στο Σύστημα

Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), το οποίο ως διαφανές και αξιόπιστο σύστημα, παρέχει την

δυνατότητα στον επενδυτή να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τους τίτλους του

και να ενημερώνεται για τις επί αυτών μεταβολές. Επιπλέον στον λογαριασμό του

 

επενδυτή απεικονίζονται και όλα τα αποτελέσματα εταιρικών πράξεων που αφορούν

τους τίτλους αυτούς καθώς εφαρμόζονται από την ΕΧΑΕ αντίστοιχες διαδικασίες

ως προς την ενημέρωση και εκτέλεση των εταιρικών πράξεων (μερίσματα, αυξήσεις

μετοχικού κεφαλαίου κ.λπ.).

 

Συνδεθείτε με την εταιρεία μας και μέσω της υπηρεσίας μας ztrade-xnet διαβιβάστε

άμεσα και με ασφάλεια τις εντολές σας σε μέχρι σήμερα 16 Διεθνή Χρηματιστήρια.

Wednesday, 28 August 2013 21:23

 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

*

HELLENIC-AMERICAN

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ   Α.Ε                                                 

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ                                                  

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ                                                 

ΑΜΕΣΟ   ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.                                                

           ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6 ,105 59 ΑΘΗΝΑ .ΤΗΛ 3311100   FAX:3216289              

          A.Φ.M 094288758  Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                 

 

SECURITIES S.A

MEMBER OF THE ATHENS STOCK EXCHANGE             

MEMBER OF THE ATHENS DERIVATIVES EXCHANGE

DIRECT MEMBER OF  THE A.D.E.C.H

6 EVRIPIDOU STR.,105 59 ATHENS GREECE

TEL. (+301) 3311100,FAX (+301) 3216289           

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                 

 

27/8/2013

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΟ


HEL-10

   

ΜΕΤΟΧΗ

ΤΙΜΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ YTD

ΜΠΕΛΑ

8.29

38.86%

ΟΠΑΠ

7.20

33.33%

ΟΤΕ

6.61

29.61%

ΦΡΛΚ

2.41

22.34%

ΜΕΤΚ

10.21

4.29%

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

2.02

1.00%

ΠΛΑΘ

1.19

-4.03%

ΦΡΙΓΟ

4.78

-9.30%

ΜΟΗ

7.22

-13.01%

ΙΝΛΟΤ

1.53

-19.90%

 

 

Σε οριακά επίπεδα κινείται ο ΓΔ με τον προσδιορισμό της κύριας τάσης να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολος βραχυπρόθεσμα. Στις τελευταίες συνεδριάσεις ο ΓΔ κινήθηκε πάνω από τις 900 μονάδες αλλά στη σημερινή συνεδρίαση διασπάστηκε έντονα πτωτικά και επιπλέον πραγματοποίησε και νέο χαμηλό στις 875 μονάδες. Για την ακρίβεια, στη σημερινή συνεδρίαση Ο ΓΔ διέσπασε ταυτόχρονα τον ΚΜΟ-220 και τον ΚΜΟ-60.  Λογικά μετά από αυτό το πολύ ισχυρό σήμα η κύρια τάση έχει μετατραπεί και πάλι σε πτωτική. Ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, θα πρέπει να έχουμε επιβεβαίωση στις επόμενες δυο τρεις συνεδριάσεις.

ΤΑΣΗ

Πτωτική

S1

850

S2

800

R1

890

R2

915

Ο FTSE Mid Cap αντίθετα, δεν κατάφερε ποτέ να διασπάσει την ισχυρή αντίσταση στις 1080 μονάδες  με αποτέλεσμα η κύρια τάση να παραμένει πτωτική. Η αδυναμία του FTSE Mid Cap είναι εμφανής και από τον παρακάτω πίνακα και διαγραμματικά.

ΤΑΣΗ

Πτωτική

S1

950

S2

925

R1

1035

R2

1085

Ισχυρές πιέσεις στο σύνολο της Αγοράς και αυτή την εβδομάδα. O HEL-10 παραμένει ο μόνος θετικός Δείκτης από την αρχή του έτους με απόδοση 8% περίπου.

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΤΙΜΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ YTD

HEL-10

1220.08

8.05%

ΓΔ

881.35

-2.92%

FTSE Large Cap

301.10

-2.77%

FTSE Mid Cap

974.89

-13.97%

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  Next 
  •  End